Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Hanketoiminnalla tehdään uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Hanke on tavoitteellista hyvin suunniteltua toimintaa, jolla on vastuullinen toteuttajataho. Hankkeella on alku ja loppu.

Yleishyödyllisen kehittämishankeen hakijana voi olla esim. rekisteröity yhdistys, yhteisö, järjestö tai säätiö, oppilaitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta, yrittäjäyhdistys tai –rengas, kunta tai kuntayhtymä. Tukea myönnetään ensisijaisesti niille hankkeille, jotka tehokkaimmin edistävät yhdistyksen oman paikallisen kehittämisohjelman tavoitteita.

Kehittämishankkeella voi esim. parantaa kylän palveluja, luoda uusia tapahtumia tai kehittää vanhoja, lisätä asumisviihtyvyyttä omalla asuinalueella, kehittää matkailua tai kohentaa ympäristöä. Hankkeet voivat olla esim. kulttuuriin, perinteisiin tai historiaan liittyviä, kansainvälistä toimintaa tai vaikka toimintaa lapsille ja nuorille.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen julkinen tuki on max 90 %. Yksityisestä rahoitusosuudesta voi joissain tapauksissa osan korvata talkootyöllä. Julkisen tuen osuuden tulee olla vähintään 5 000 euroa ja maksimissaan se voi olla 150 000 euroa.

Opas hankerahoituksen hakemiseen ja hanketoiminnan alkumetreille

Hankehakemukset toimitetaan Joutsenten reitti ry:lle, missä ne merkitään rekisteriin eli diaariin. Joutsenten reitin hallitus käsittelee hankehakemuksen ja antaa siitä lausunnon, minkä jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus suorittaa laillisuustarkastuksen ja antaa lopullisen hankepäätöksen. Mikäli hankepäätös on myönteinen hankkeen kustannukset voivat olla hyväksyttäviä siitä päivästä lähtien, jolloin hakemus on merkitty Joutsenten reitti ry:n diaariin ja hankkeen toteutusaika on voimassa.

Huom! tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemus on tullut vireille ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista. Kehittämishanke katsotaan aloitetuksi sinä ajankohtana, jona hankkeen toteuttaja on allekirjoittanut hankkeen suunnitteluun tai toteuttamiseen liittyvän työsopimuksen tai palvelusopimuksen, tehnyt hanketta koskevan hankinta- tai muun sopimuksen tai maksanut hankkeeseen liittyvän kustannuksen. Aloittamisajankohdaksi katsotaan ensimmäiseksi toteutetun toimenpiteen ajankohta. Aloittamiseksi ei kuitenkaan katsota hankkeen kustannusarvion tekemistä varten pyydettyjä tarjouksia, muita hintavertailuja tai kilpailutuksia.