Yleishyödylliset investointihankkeet

Hanketoiminnalla tehdään uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Hanke on tavoitteellista hyvin suunniteltua toimintaa, jolla on vastuullinen toteuttajataho. Hankkeella on alku ja loppu.

Yleishyödyllisen investointihankeen hakijana voi olla esim. rekisteröity yhdistys, yhteisö, järjestö tai säätiö, oppilaitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta, yrittäjäyhdistys tai –rengas, kunta tai kuntayhtymä. Tukea myönnetään ensisijaisesti niille hankkeille, jotka tehokkaimmin edistävät yhdistyksen oman paikallisen kehittämisohjelman tavoitteita.

Hanke voi olla esim. kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen tai rakenteen rakentaminen, korjaus tai laajentaminen, kone- tai laitehankinta, vähäinen tie-, vesihuolto- tai tietoliikenneverkon rakentamishanke, reitistön-, ympäristön- tai kulttuurikohteen kunnostus. Yleishyödyllistä investointihanketta voidaan tukea vain, jos siitä saatava hyöty ohjautuu tarkoituksenmukaisella tavalla alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin tulee pääsääntöisesti olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytössä.

Yleishyödyllisen investointihankkeen julkinen tuki on 40 %. Yksityisestä rahoitusosuudesta osan voi korvata talkootyöllä. Julkisen tuen osuuden tulee olla vähintään 5 000 euroa ja maksimissaan se voi olla 150 000 €. Suunnittelun kustannukset voivat olla max 10% kokonaiskustannuksista.

Opas hankerahoituksen hakemiseen ja hanketoiminnan alkumetreille

Yleishyödyllisen investointihankkeen hakulomake (Lnro 2306 D) ja täyttöohjeet.

Hankehakemukset toimitetaan Joutsenten reitti ry:lle, missä ne merkitään rekisteriin eli diaariin. Joutsenten reitin hallitus käsittelee hankehakemuksen ja antaa siitä lausunnon, minkä jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus suorittaa laillisuustarkastuksen ja antaa lopullisen hankepäätöksen. Mikäli hankepäätös on myönteinen hankkeen kustannukset voivat olla hyväksyttäviä siitä päivästä lähtien, jolloin hakemus on merkitty Joutsenten reitti ry:n diaariin ja hankkeen toteutusaika on voimassa.

Huom! tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemus on tullut vireille ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista. Investointihanke katsotaan aloitetuksi sinä ajankohtana, jona;

1) rakennettaessa tai laajennettaessa rakennusta sen perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai, jos työn toteuttaa urakoitsija, urakkasopimus on allekirjoitettu

2) peruskorjattaessa rakennusta työn tekeminen on aloitettu, tai jos se teetetään, sopimus työn tekemisestä tai toimenpiteen toteuttamisesta on allekirjoitettu

3) hankittaessa kone, laite tai muu käyttöomaisuuteen kuuluva esine tai oikeus tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu tai, jos tilausta tai hankintasopimusta ei edellytetä, esineen tai oikeuden hankintahinta on maksettu

4) hanketta koskeva ensimmäinen hankinta on maksettu

Aloittamisajankohdaksi katsotaan ensimmäiseksi toteutetun toimenpiteen ajankohta.