Hankehakijalle

Leader-rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, joka toimii kaikkien hanketukien asiointikanavana.

Hyrrä ohjeet ➦

Ole yhteydessä Leader-ryhmään ennen hakemuksen tekemistä. Hanketta kannattaa suunnitella ja ohjeisiin perehtyä ennen Hyrrään kirjautumista.

 1. Täytä hakemus  Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja lähettämisessä. Kiinnitä huomiota hakemuksen perustietoihin: mitä tukimuotoa haet, haetko tukea ELY-keskuksesta vai Leader-ryhmästä? Allekirjoita hakemus ja lähetä se viranomaiselle Hyrrässä.
 2. Saat ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta.
 3. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.
 4. Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat tulevat tilille.

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Hankkeiden tarkoituksena on luoda jotain uutta tai kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. Kuntien lakisääteiset tehtävät sekä hakijoiden vakiintuneet toiminnot jäävät tuen ulkopuolelle.
Hankkeilla tavoitellaan jonkinlaista muutosta asioiden nykytilaan sekä positiivista vaikutusta maaseudun elinoloihin. Hankkeen tulisi hyödyttää mahdollisimman monia toteuttamisalueensa asukkaita. Hanke voi liittyä esimerkiksi paikallisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen, yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan tai sillä voidaan lisätä viihtyisyyttä hoitamalla ympäristöä ja maisemia sekä vaalimalla paikalliskulttuuria.

Hyvä tietää rahoitusta haettaessa:

 • Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä palvelu käyttää Suomi.fi-valtuutusta. Lue lisää täältä
 • Tuen määrä on 50% (investoinnit) tai 75-100% (kehittäminen), kuitenkin enintään 80 000€
 • Uutena rahoituskaudelle 2023-27 tulevat pienhankkeet, joissa tuen alaraja on 1000€ ja kokonaiskustannusarvio 2000€-8000€.
 • Yksityinen rahoitus voi olla jopa kokonaan vastikkeetonta työtä, mikäli hankkeen sisältö ja toteutus sen mahdollistaa. Talkootyön arvo on 20€/h 15 vuotta täyttäneeltä. Mikäli käytetään työkonetta (traktoria, kaivuria tms. ajettavaa konetta), talkootyön arvo on +40€ eli ”kuski ja kone” yht. 60€.
 • Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että tulopuolelle.
 • Hakemus tulee jättää ENNEN sitovien hankintapäätösten tekoa. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty Hyrrä-palvelussa. Vireilletulon jälkeen hankkeen voi aloittaa hakijan omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen myötä hanke on virallisesti hyväksytty.

Hakemuksen teossa huomioitavaa:

 • Hakemuksen Hyrrässä pääset tekemään vasemman yläreunan kohdasta ”Uusi hakemus”, valitse alasvetovalikosta ”Hanketuki”
 • Hakemuksen osiot saat auki oikean yläkulman ”Näytä sisältö” -kohdasta ja tietoja pääset muokkaamaan osion alareunan ”Muokkaa”-kohdasta.
 • Pienessä ympyrässä olevasta kysymysmerkistä saat ohjeita kyseiseen kohtaan
 • Keksi hankkeelle lyhyt ja ytimekäs nimi
 • Tuen kohde ja haettava tuki -kohdassa kiinnittäkää erityistä huomiota oikean toimenpiteen valintaan! Jos toimenpidettä täytyy myöhemmin muuttaa, suuri riski on, että koko hakemuksen loppuosa tyhjenee:
  • Yleisin yleishyödyllinen kehittämishanke on Hyrrä-valintoja tehdessä Kehittämishanke > Yhteistyöhankkeet > Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet > Koordinointi- ja aktivointihankkeet 
  • Yleisin yleishyödyllinen investointihanke on Hyrrä-valintoja tehdessä Investointihanke > Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit > Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit
 • Ns. tavallisissa Leader-kehittämishankkeissa (Yhteistyöhankkeet: Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittäminen) kumppaniksi riittää paikallinen Leader-ryhmä

Laadi hankesuunnitelma huolella:

Hankesuunnitelma on hankkeen arvioinnin kannalta hyvin olleellinen ja se on myös hankkeen toteutuksen ohjenuora. Huom! Ei riitä, että hankesuunnitelma laitetaan pelkästään liitteenä, vaan se täytyy täyttää suoraan Hyrrään. Hankesuunnitelmaa voi ja kannattaakin toki työstää ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida sitten tekstit Hyrrään.

Hyrrän hakemuspohja hieman muuttuu sen mukaan, mitä toimenpidevalintoja tehdään, mutta ns. tavallisen Leader-kehittämishankkeen (Kehittämishanke > Yhteistyöhankkeet > Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet > Koordinointi- ja aktivointihankkeet) hankesuunnitelmarunko ohjeineen on ladattavissa tästä (word):

Hakemukseen liitteiksi:

 • Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat. Tarvittaessa kertokaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen välirahoitus on tarkoitus hoitaa (tuki maksetaan jälkikäteen)
 • Pöytäkirjanote siitä yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • Hankkeen eritelty kustannusarvio: hankkeen kustannusten muodostuminen täytyy käydä ilmi sellaisella tarkkuudella, että hintatasoa pystytään arvioimaan
 • Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä (lomake 2023AVT)
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta: riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys vähintään 3000 euron suuruisista hankinnoista.
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa: jos hakija ei ole ALV-velvollinen, tuloste YTJ:stä käy hyvin

Investointihankkeissa lisäksi soveltuvin osin: 

 • Pääpiirrustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset)
 • Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • Rakennusselostus (suositus: Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
 • Rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai -laskelma, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin. Huom. On erittäin suositeltavaa käyttää rakennusalan ammattilaista kustannusarvion laadintaan! kustannusarvio-ja-rakennusselostus
 • Jäljennökset mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista esim. toimenpide- tai rakennuslupa
 • Jos investoinnin kohde ei ole hakijan omistuksessa, vuokra- tai hallintasopimus, josta ilmenee omistajan suostumus toimenpiteeseen. Huom. Tukea saaneella investoinnilla on pysyvyysvelvoite eli investoinnin tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty, vähintään 5 vuotta viimeisen maksuerän maksamisesta. Siksi em. sopimus pitää olla voimassa vähintään tämän ajan.

Kustannusmallit

Kehittämishankkeissa valittavissa olevat kustannusmallit:

 • Tosiasialliset kustannukset, jossa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet (laskut, maksukuitit) maksuhakemuksen liitteenä
 • Laskennalliset kustannukset 19% (flatrate 19), jossa maksuhakemuksen yhteydessä toimitetaan tositteet vain palkkakustannuksista ja ostopalveluista. Näiden yhteissummasta laskettavalla 19%:lla katetaan yleiskustannukset: hankehenkilöstön matka- koulutus- ja työterveyskulut, toimitila- ja toimistokulut, kone- ja laitekulut, ohjelmistot ym., tarjoilukustannukset ja vastuuvakuutus.
 • Laskennalliset kustannukset 40% (flatrate 40), jossa maksuhakemuksen yhteydessä toimitetaan tositteet vain palkkakustannuksista ja muut kulut katetaan palkkauskustannusten summasta laskettavalla 40%:lla.
 •  
 • FLAT RATE ohjeet
 • Kustannusarviopohja laskennalliset kustannukset FL 40 ja FL 19

Investointihankkeiden kustannusmallit

 • Korvaus todellisista hyväksyttävistä kustannuksista, jossa kaikista hankkeen maksuun haettavista kustannuksista toimitetaan tositteet (laskut, maksukuitit) maksuhakemuksen liitteenä
 • Tuotosperusteinen kustannusmalli, ei vielä valittavissa! Tulee käyttöön syksyllä 2023.

Palkkakustannusten laskennallinen prosentti 39%

Jos hanke sisältää palkkakustannuksia, Hyrrä laskee aina automaattisesti 39 % palkkasummasta hankkeen kustannuksiin. Tällä tulee kattaa palkan sivukulut, loma-ajan palkat ja lomarahat, eli niitä ei haeta tositteiden perusteella maksuun, ei silloinkaan, kun käytetään flat rate 10 tai 40-kustannusmallia. Ilmoita palkat ILMAN sivukuluja.

Scroll to Top