Yhteisöt

Leader-rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen yhteisöille ja yhdistyksille.

EU:n maaseuturahastosta voidaan tukea yleishyödyllisiä investointeja sekä toiminnan kehittämistä.

Leader-hankkeet vastaavat aina tarpeeseen ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Tuen haku on jatkuva ja sitä haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Hyrrä ohjeet ➦

Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-hankkeilla toteutetaan monipuolisesti ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluita, asumisen edellytyksiä ja viihtyisyyttä. Konkreettiisina toimina voidaan esimerkiksi parantaa harrastusmahdollisuuksia tai yhteisöllisten tilojen käyttöä, turvallisuutta, luontokohteiden saavutettavuutta, vesistön ja ympäristön tilaa, luoda uusia tapahtumia, ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja eri asukasryhmien osallisuutta ja hyvinvointia.

Hyvän hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Tarve voi olla mm. toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Tuloksena syntyy aina jotain uutta!

Leader-hankkeella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Ole yhteydessä jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun joka vaiheessa.

Tutustu myös sivuun maaseutu.fi! 

Etsitkö näitä:

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

Yhteistyöhanke/ yleishyödyllinen kehittäminen

 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • kylien kehittämis- ja ilmastotoimiin
 • kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen
 • maisema- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen
 • ympäristön ja vesien suojeluun
 • luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
 • selvityksien ja suunnitelmien laatimiseen
 • koulutukseen
 • tiedonvälittämiseen

Tukea myönnetään linjauksemme mukaisesti pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Tutustu lisää tukimuotoihin Ruokaviraston sivuilta. Painike alla. Sinun ei tarvitse huolehtia hankemuodon valinnassa, Leader-ryhmä auttaa kyllä tässä

Yleishyödyllinen investointihanke

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
 • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen
 • energiatehokkuutta ja energiaa säästäviin investointeihin
 • luonnon monimuotoisuuden edistämiseen
 • turvallisuutta ja varautumista edistäviin investointeihin
 • pieniin vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta parantaviin investointeihin

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Tutustu lisää tukimuotoihin Ruokaviraston sivuilta. Painike alla. Sinun ei tarvitse huolehtia hankemuodon valinnassa, Leader-ryhmä auttaa kyllä tässä.

Pienhankkeet

Uutena rahoituskaudelle 2023-2027 on tulleet pienhankkeet, joiden menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat. Pienhankkeissa voidaan kuitenkin tehdä aivan samoja toimenpiteitä kuin normaaleissakin investointi- ja kehittämishankkeissa, mutta niiden kustannusarvio voi maksimissaan olla 8000 euroa ja minimissään 2000 euroa. Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Pienhanke korvaa entiset teemahankkeet ja niiden haku on jatkuva. Tukiprosentit ovat investointeihin pääsääntöisesti 50% ja kehittämiseen 75 %. Pienhanketta voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta ei voi saada tukea.

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutushankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät ja yhteisöt sekä viljelijät. Koulutushanke voi tarkoittaa ryhmäkoulutusta, täsmäkoulutusta tai laajempaa koulutuskokonaisuutta. Hankkeessa voidaan järjestää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennus. Koulutushanketta voi hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset koulutusta tarjoavat yhteisöt.

Siinä missä koulutushankkeen kohderyhmä on rajattu koulutuksen osallistujiin, tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä. Tiedonvälityshankkeet välittävät uusinta tietoa muita menetelmiä kuin koulutusta käyttäen. Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää mm. maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia. Tukitaso vaihtelee (50 %-100 %) kohderyhmästä riippuen.

Älykkäät kylät yhteistyöhanke

Älykkäät kylät ovat maaseutualueiden yhteisöjä, jotka käyttävät innovatiivisia ratkaisuja parantaakseen muutoskestävyyttään paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. He luottavat osallistavaan lähestymistapaan kehittääkseen ja pannakseen täytäntöön strategiansa parantaakseen taloudellisia, sosiaalisia ja/tai ympäristöolojaan erityisesti ottamalla käyttöön digitaalitekniikan tarjoamia ratkaisuja.

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen.

Älykkäiden kylien hankkeissa avainasemassa on yhteistyö. Lisäksi teemoja läpileikkaa digitalisaatio ja innovaatiot.

 

VALMISTELURAHA:

Valmistelurahan suuruus on 5000 euroa ja se on vakioitu kertakorvaus.

 • Säädöksissä on määritelty kriteerit, joiden täyttyessä valmisteluraha voidaan myöntää.
 • Valmistelurahan käyttö:
  • Idean muotoilu.
  • Kumppaneiden hakeminen, kumppanuuksien tunnustelu.
  • Konkretisointia, tavoitteen asettelua.
  • Viestintää, verkostoitumista, osallistamista.
  • ”Markkinakartoitus”, potentiaalin testaamista, ”toteutettavuustutkimus”.
 • Valmistelurahan tuloksena syntyy kumppanuusasiakirja tai asiakirja, joka osoittaa aiotun kumppanuuden toimimattomuuden.

Asiakirja sisältää kuvauksen aiekumppanuuden syntymisestä tai perustelut sille, miksi kumppanuutta ei nähdä kannattavaksi.

YHTEISTYÖHANKE:

 • Tukea voidaan myöntää yhteistyöhankkeeseen, jossa yhteistyöhön ja hankkeen tavoitteen ratkomiseen osallistuu vähintään kaksi toimijaa.
 • Yhteistyöllä tavoitellaan uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja sekä uusia kumppanuuksia.
  • Yhteistyöryhmiä voidaan perustaa ja hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina ja alueellisina (seutukunnasta noin maakunnan aluetta vastaaviksi) sekä alueiden välisinä. Älykkäillä kylillä voidaan edistää myös kansainvälistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa.
 • Verkostoitumista niin paikallisesti, alueilla ja alueiden välisesti, kansallisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla EU:ssa.
 • Tuensaajana julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, kunnat, osuuskunnat, järjestöt ja yhteisöt.
 • Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
 • Tukikelpoisuusehdot määritellään tarkemmin kansallisessa laissa maaseudun kehittämisen tukemisesta ja sitä tarkentavassa valtioneuvoston asetuksessa.
 • Älykkäät kylät-hankkeen tukitaso on 75 %, enintään 80 000 €.
 • Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ (luontoissuoritus) voidaan hyväksyä osana yksityistä rahoitusta yleishyödyllisissä / yhteistyöhankkeissa kansallisessa lainsäädännössä määritellyin ehdoin.
 • Hankkeet voivat kestää enintään 5 vuotta.
 • Tukea ei myönnetä:
  • Yritysten normaalin toiminnan kustannuksiin eikä yksittäisen yrityksen tuotekehitykseen tai olemassa olevan arvoketjun kasvuun liittyviä hankkeita tai alihankintana suoritettuja tutkimushankkeita.
  • Toimenpiteessä ei tueta kuntien tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista, mutta hankkeilla voidaan suunnitella ja kokeilla uusia toimintamalleja, joilla peruspalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa.
  • Yhteistyöhön, jossa on mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.
  • Vaikeuksissa oleville yrityksille.

Lisäksi hanketta voivat koskea valtiontukisäädöksen ehdot.

SUUNNITELMAA TOTEUTTAVAT TOIMET:

Päähankkeeseen voidaan linkittää siihen liittyviä toimia. Linkitettävän toimen tulee olla myös Hyrrä-asiointijärjestelmässä.

 • Maaseudun palvelujen ja toiminnan kehittämisen investoinnit: Älykkäät kylät -hankkeen suunnitelmaan sisältyvät investoinnit, joilla parannetaan alueen tulevaisuuden suunnitelmia kestävästi. Älykkäät kylät-investointihankkeen tukitaso on 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Sovinko hakijaksi?

Kassassa rahaa ja toimijoilla aikaa

Aseta hankkeellesi realistiset tavoitteet. Hakija vastaa hankkeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hakijalla on siksi oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Hanketta ei myöskään ole saanut aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa.

Hankkeet ovat yleishyödyllisiä

Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua vain harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hakijoina voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu.

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat avainasemassa!

Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma ovat hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja, joten sen laatimiseen kannattaa paneutua huolella. Kerro hankesuunnitelmassa miksi hanke on tärkeä, mitä toimenpiteitä siinä tehdään ja mitä tavoitteita hankkeella on. Kerro miten hankkeesi vastaa kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kun hankkeelle laaditaan kustannusarviota, hankkeen sisältö on oltava tiedossa. Kustannusarvion pitää perustua hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen aikana ainoastaan niille kustannuspaikoille, jotka on mainittu kustannusarviossa. Kustannusarviossa onkin eriteltävä kaikki hankinnat, tarvikkeet, toimenpiteet ja muut kustannukset, joita hankkeessa syntyy. Mikäli sinulle tulee hankkeessasi muutostarvetta, tee muutoshakemus ETUKÄTEEN Hyrrässä ennen kuin muutokset toteutuvat/kustannus syntyy.

Näin haet leader-hanketta:

1. Idea tai tarve
 
2. Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Leader-ryhmään ja testaa onko ideasta Leader-hankkeeksi.
Neuvomme rahoituskuvioissa ja hanketukimuodon valinnassa. Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

3. Hakua varten tarvitset

Varmista, että yhdistykselläsi on Y-tunnus ja tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset.  Sähköistä tukihakua varten tarvitset myös Suomi.fi-tunnisteen.

4. Idea hankkeeksi

Tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion.

5. Kerää liitteet

Hankehakemusta varten tarvittavat liitteet kootaan pdf-tiedostoina. Leader-ryhmäsi neuvoo tarvittavien liitteiden osalta.

6. Tee sähköinen hankehakemus Hyrrässä

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi -valtuutuksen ja omat nettipankkitunnuksesi. Autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja Hyrrä-asioinnissa.  Voit perehtyä myös Hyrrä-asiointiohjeeseen kehittämishankkeille tai tutustua Ruokaviraston oppaaseen, Hanketoimijan käsikirjaan.

7. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti. Hanke tulee vireille, kun saat vireilletulosta ilmoituksen sähköpostitse osoitteesta noreply@ruokavirasto.fi. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä.

8. Lisäselvitykset

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Leader-ryhmän pyynnöstä.

9. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Päätöksen hankkeesta ja tukiprosentista tekee Leader-ryhmän hallitus. Hallitus käsittelee hakemus kokouksessaan ja tekee päätöksen valintakriteerien avulla. Hallitus kokoontuu pääsääntöisestikuusi kertaa vuodessa.

Pirkanmaan ELY-keskus varmistaa hankkeen laillisuuden. Tämän jälkeen hankkeenne saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

10. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta  hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi Leader-tuesta, jotta muutkin saavat tietää Leaderin mahdollisuuksista. Vinkkejä hankeviestintään saat Maaseutu.fi -sivuilta.

Scroll to Top