Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joutsenten reitti. Kotipaikka on Sastamala ja toimialueena Huittinen, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala.  Yhdistys voi pitää kokouksiaan kaikissa toimialueensa kunnissa.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia, säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia,

2. tekee selvityksiä maaseudun  kehittämiseen  liittyvistä toimenpiteistä,

3. toimii jäseniensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä,

4. on yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa,

5. järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia,

6. harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Hankittuaan asianmukaisen luvan yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt järjestöt, yhdistykset, yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Jäsenyyden hyväksymisestä päättää  yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai  on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säänöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10-14 varsinaista jäsentä sekä vastaava lukumäärä henkilökohtaisia varajäseniä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Vuosikokouksessa sekä hallituksen varsinainen jäsen että varajäsen puheenjohtaja mukaan lukien voi tulla uudelleenvalituksi enintään viitenä perättäisenä vuonna. Hallituksen jäsenet tulee valita niin, että yhdistyksen toimialue ja jäsenistö ovat tasapuolisesti edustettuna. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat henkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

6 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän toimihenkilön kanssa.

7 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

8 §  Kokoukset

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen varsinainen kokous, joka on vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai julkipantava yhdistyksen kokouksessa päätetyssä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja  tilintarkastajien palkkioista.
8.  Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
10. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat.
12. Valitaan edustaja / edustajat muihin järjestöihin.
13. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumislehdestä.
14. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa yhdistyksen kokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 23 ja 24 §:n määräykset.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin  kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavan säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön  hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.