Kehittämishanke

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija:

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Tuen myöntämisen edellytyksiä:

 • tuettava hanke antaa hakijalle mahdollisuuden toteuttaa sellaisia hakijan toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista;
 • hanke on osallistunut avattuun hankkeiden hakuun ja täyttää valinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset (Leader-ryhmän valintakriteerit);
 • tuen hakijalla on toimivalta päättää hankkeesta ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista;
 • tuen hakijan ja hankkeen toteuttajan ollessa eri tahoja tuen hakija tai päätösvaltaa hakijayhteisössä käyttävä ei ole esteellinen hankkeen toteuttajaan nähden;
 • tuen hakijan taloushallinto ja varojen käyttö on järjestetty siten, että tuen hakijan muun toiminnan kustannusten ja hankkeen kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on eriytettävissä.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 1. selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 2. paikallisten palveluiden kehittämiseen
 3. kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
 4. innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi

Reunaehtoja:

Tuesta saatava hyöty ei saa rajoittua alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään.

Kehittämishankkeen pääasiallisena tavoitteena ei saa olla tavanomaisten yrityksen kehittämiseen tai tuotekehitykseen liittyvien kustannusten poistaminen, eikä tuen avulla tule kehittää hyödykettä tai palvelua, joka on välittömästi tai vähäisin lisätoimin yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen. Sellaiseen julkisyhteisön harkinnanvaraiseen toimintaan, jonka perusteista säädetään lailla, voidaan myöntää tukea vain erittäin perustellusta syystä.

Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa:

 • palkat ja palkkiot
 • matkakustannukset
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut kulut (esim. pienhankinnat ja tarjoilukulut)
 • talkootyö (ei koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa)

Tuen määrä

Pienin myönnettävä tuki on 5 000 euroa.

Yleishyödyllinen kehittämishanke: enintään 100 % (pääsääntöisesti vähemmän)

Kysy tukiprosenteista tarkemmin Joutsenten reitiltä.