Investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke

Hakija

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Yleishyödyllisyys

Investoinnista saatavan hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Investoinnin kohteen hallintaoikeus

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, alueen omistajan ja tarvittaessa haltijan tulee antaa suostumuksensa investointiin ja siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti.

Tukea voidaan myöntää:

  1. rakennuksen hankintaan (Hankittaessa rakennus tai rakennus maapohjineen tuen myöntämiselle on asetettu lisäehtoja)
  2. rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseeen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin
  3. koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan (huom. tukea ei myönnetä käytettyjen koneiden tai laitteiden hankintaan)
  4. pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  5. pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun ja rakentamiseen ja laitehankintoihin sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankintaan
  6. viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin
  7. palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Tukea voidaan lisäksi myöntää tiettyihin maaseutuasetuksen 45 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yleiskuluihin sekä määrättyjen tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Tuen määrä:

Julkinen tuki:

Pääsääntöisesti enintään 50%.
Julkisoikeudellinen yhteisö (esim. kunta) enintään 100 %. Tällöin hakijan on sijoitettava vähintään 30 % muuta julkista rahaa.
Yksityisen rahoituksen osuudesta pääsääntöisesti enintään 75 % voi olla talkoita.
Julkisoikeudellisen yhteisön hankkeessa yksityinen raha voi koostua kokonaan talkoista.
Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) lisäksi 30 euroa tunnilta.