Yritystuet

Kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää hankkeisiin, joissa avustuksen arvioidaan merkittävästi vaikuttavan hankkeen toteuttamiseen nopeammassa aikataulussa, korkeatasoisempana, laajempana tai hanketta ei toteuteta lainkaan ilman tukea. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkänaikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia.

Avustusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät:

1. uuden yritystoiminnan syntymistä
2. uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa
3. tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa
4. uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa
5. yritysten yhteistoimintaa
6. alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai
7. yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa

Kuka tukea voi saada

Joutsenten reitti ry:n yritystoiminnan rahoituksen piiriin kuuluvat maaseudulla toimivat alle 10 henkilöä työllistävät ns. mikroyritykset joiden vuosiliikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystukea voidaan myöntää maatilalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, ja yritykselle ilman maatilakytkentää. Tuen hakijana voi olla 18-62 –vuotias henkilö tai ay/ ky/ oy/ osuuskunta, joissa määräysvalta/ omistus on tukikelpoisilla henkilöillä.

Tukea voivat saada erityisesti alkavat yrittäjät/ yritykset pääpainon ollessa kädentaito-, matkailu- ja palvelualan yrityksissä.

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä yritystukilain mukaisesti on, että tuen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäistä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia ja tuki tuo lisäarvoa yritystoiminnalle. Avustuksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan  sekä yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito.

Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävissä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan tai kehittämistyöhön, eikä tuen kohteena olevaa yritystoimintaa saa lopettaa eikä olennaisesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta.

Tukimuodot ovat

1. Kehittämistuki
2. Käynnistystuki
3. Investointituki  ja
4. Yritysryhmän kehittämistuki

Tukea haetaan Yritystukihakemus –lomakkeella Lnro 2305.

Tukimäärät

  • Kehittämistuki; tuki 50 %, minimi 500 € – maksimi 150.000 €, 75 % silloin kun hanketta hakee/hallinnoi kehittämisorganisaatio
  • Käynnistystuki; tuki max 50 % palkka, enintään 2 henkilötyövuoden pituiseksi ajaksi (esim.1hlö 24kk tai 2 hlö 12kk)
  • Investointituki; tuki max 20 %, minimi 1.000 € – maksimi 150.000 €

Tuen hakeminen ja aloittamisajankohta

Joutsenten reitti ry:llä on käytössä jatkuvan haun periaate. Ennen tukihakemuksen jättämistä kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Joutsenten reitti ry:n henkilökuntaan. Tukihakemus jätetään Joutsenten reitti ry:lle, mistä se toimitetaan edelleen Pirkanmaan ELY-keskukseen. Hakemus on tullut vireille kun se on merkitty Joutsenten reitti ry:n diaariin ja hankkeen toteutusaika on hakulomakkeen mukaan voimassa. Diarisoinnin jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen päätöksen tultua hanke on virallisesti hyväksytty.

Tuen kohteena oleviin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin tukihakemus on tullut vireille Joutsenten reitti ry:ssä. Muista tarkistaa toimistolta hakemuksen vireille tulo eli diarisointipäivä!

Toimenpiteen aloittamisajankohta

Käynnistystukea haettaessa toimenpide katsotaan aloitetuksi sinä ajankohtana, jona työntekijä on aloittanut työn tekemisen yrityksen lukuun.

Investointitukea tai kehittämistukea haettaessa toimenpide katsotaan aloitetuksi sinä ajankohtana, jona:
1) rakennettaessa tai laajennettaessa rakennusta sen perustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai, jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, urakkasopimus on allekirjoitettu;

2) peruskorjattaessa rakennusta tai kehitettäessä yritystä työn tekeminen on aloitettu tai, jos se teetetään, sopimus työn tekemisestä tai toimenpiteen toteuttamisesta on allekirjoitettu;

3) hankittaessa kone, laite tai muu käyttöomaisuuteen kuuluva esine tai oikeus tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu tai, jos tilausta tai hankintasopimusta ei edellytetä, esineen tai oikeuden hankintahinta on maksettu

4) hanketta koskeva ensimmäinen tilaus tehty tai hankinta on maksettu

Yritystuella tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Yritystuen maksamishakemuslomakkeet löytyvät tästä

Yrittämisessä mahdollisuus

Tutustu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritystukiin ja esimerkkeihin tukea saaneista yrittäjistä Yrittämisessä mahdollisuus -esitteessä.

Joutsenten reitti 
Joutsenten reitti ry
Aarnontie 2A (käynti 4.kerros)
38200 SASTAMALA

Toiminnanjohtaja PETRI RINNE
p. 040 555 3232
petri.rinne(a)joutsentenreitti.fi

Hankeneuvoja EEVA RAUKKO
p. 044 254 6694
eeva.raukko(a)joutsentenreitti.fi

Katso yhteystiedot

Joutsenten reitti ry on yksi maamme 55 alueellisesta kehittämisyhdistyksestä.  Yhdistyksen tavoitteena on ruohonjuuritason  kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla parantaa maaseudun elämän laatua.

Huittinen
Hämeenkyrö
Punkalaidun
Sastamala

Satunnainen poiminta hankerekisteristä:

Konetekniikka Vainio & Laineenoja Ay: Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen

Tutustu hankerekisteriin

Ideoitsija

Logot vaihtoehto 1

Joutsenten reitti ry • Päästä ideasi lentoon Joutsenten reitillä! • YLÖS